Rei - Tokyo
WHO / Rei Shito

WHAT / Keita Maruyama

WHERE / Japan, Tokyo

WHEN / Fall Winter 15