Julia ー MilanWHO / Julia Sarr Jamois

WHAT / Azzedine Alaia, MiuMiu

WHERE / Italy, Milan

WHEN / Spring Summer 16