Kasia - MilanWHO / Kasia Borowicz

WHAT / Maurizio Pecoraro

WHERE / Italy, Milan

WHEN / Spring Summer 16