Shunichi ー TokyoWHO / Shunichi Mugita

WHAT / Borsalino

WHERE / Japan, Tokyo

WHEN / Autumn Winter 16